Regulamin konkursu 12th Tarnów Jazz Contest 2019

Niniejszy regulamin określa warunki, pod jakimi odbędzie się konkurs pod nazwą
12th Tarnów Jazz Contest 2019 zwany dalej w niniejszym regulaminie „konkursem”.
1. Organizatorem konkursu jest TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE „ARTCONTEST”
z siedzibą przy ul. Wilsona 49, 33-100 Tarnów, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000357654 zwane dalej Organizatorem.
2. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
a. Zespołowa – dla zespołów;
b. Soliści – dla indywidualnych wykonawców;
3. Konkurs odbędzie się w każdej kategorii dla dwóch grup wiekowych:
a. junior dla osób do lat 21 skierowany jest głównie do uczniów Szkół Muzycznych II stopnia,
nie będących studentami uczelni muzycznych;
b. open bez ograniczeń wiekowych.
4. Konkurs polega na wykonaniu przed Jury prezentacji muzycznej, na którą składa się program
obowiązkowy, a także w zależności od kategorii również program dowolny. Przebieg
konkursu w poszczególnych kategoriach oraz grupach wiekowych, a także program
obowiązkowy oraz dowolny określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Określenie kolejności prezentacji muzycznych we wszystkich kategoriach oraz grupach
wiekowych nastąpi poprzez losowanie przeprowadzone przez Organizatora.
6. Nad prawidłowością przebiegu konkursu nadzór sprawuje Jury powoływane przez
organizatora Festiwalu.
7. Po każdej prezentacji muzycznej, Jury, po krótkiej naradzie, wyrazi swoją opinię ustną o
danej prezentacji.
8. Jury dokona oceny każdej prezentacji uwzględniając walory artystyczne, a także aranżację,
kompozycję i zgodność stylistyczną, przy uwzględnieniu dodatkowych walorów prezentacji,
takich jak oryginalność, stylistyka, nastrój. Decyzje Jury są ostateczne.
9. Te same sekcje rytmiczne (b, dr) nie mogą występować w dwóch różnych zespołach.
10. W kategorii solowej solistom będzie towarzyszyć profesjonalna sekcja rytmiczna zapewniona
przez Organizatora.
11. Laureaci konkursu otrzymają nagrody. Osoby, które otrzymają nagrody w konkursie będą
zobowiązane do wskazania Organizatorowi swoich danych, niezbędnych do przesłania
nagrody oraz do rozliczenia podatkowego uzyskanych nagród. Brak wskazania tych danych
uniemożliwi otrzymanie nagrody.
12. Wszyscy uczestnicy konkursu uprawnieni są do bezpłatnego wstępu na warsztaty i koncerty
w ramach Festiwalu
13. Jury najlepszemu soliście lub zespołowi spośród wszystkich kategorii oraz grup wiekowych
przyznaje nagrodę Grand Prix TJC. Jury może podjąć decyzję o nie przyznaniu tej nagrody.
Jury rozstrzyga o przyznaniu tej nagrody po zakończeniu wszystkich prezentacji muzycznych.
14. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie uzupełnionej i własnoręcznie
podpisanej karty zgłoszeń, która znajduje się do pobrania na stronie internetowej:
www.tarnow-jazz.pl, do dnia 23 listopada 2019 r. na adres: Stowarzyszenie ArtContest –
Wilsona 49, 33-100 Tarnów z dopiskiem „Jazz” lub na email: jazz.contest@gmail.com. Razem
z kartą należy przesłać zdjęcie, krótką informację o zespole lub soliście.
15. Osoby niemające ukończonych 18 lat mogą brać udział w konkursie wyłącznie po uzyskaniu
pisemnej zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów. Zgodę należy dołączyć do
zgłoszenia. Wzór zgody dostępny jest na stronie internetowej www.tarnow-jazz.pl.
16. Uczestnicy będą zakwalifikowani do udziału w konkursie na podstawie przesłanych zgłoszeń.
Decyduje kolejność przysyłanych zgłoszeń. Do momentu rozpoczęcia konkursu
Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany listy zakwalifikowanych uczestników.
17. Lista zakwalifikowanych do konkursu zespołów i solistów zamieszczona będzie na stronie
internetowej www.tarnow-jazz.pl do dnia 1 grudnia 2019r. O zakwalifikowaniu do konkursu
zespoły oraz soliści zostaną poinformowani drogą mailową na adres wskazany w zgłoszeniu.
18. Uczestnicy zakwalifikowani do konkursu jako soliści bądź członkowie zespołów są
zobowiązani do uiszczenia na rzecz Organizatora wpisowego w wysokości 100 zł od osoby.
Wpisowe należy uiścić na rachunek bankowy Tarnowskiego Stowarzyszenia Artystycznego
ArtContest: 63 1240 5194 1111 0010 4815 1280 do dnia 3 grudnia 2019 r. oraz przesłać
Organizatorowi kopię dowodu wpłaty. W przypadku rezygnacji z konkursu przez Uczestnika
wpisowe nie podlega zwrotowi.
19. W przypadku nieuiszczenia całości wpisowego w terminie dany solista lub zespół zostanie
skreślony z listy zakwalifikowanych zespołów i solistów.
20. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na rejestrację audiowizualną prezentacji muzycznych
wykonanych w toku konkursu.
21. Uczestnicy udzielają Organizatorowi na czas nieokreślony nieodpłatnej, niewyłącznej,
obowiązującej na obszarze całego świata licencji na wykorzystanie utworów wchodzących w
skład prezentacji muzycznej oraz artystycznych wykonań tychże prezentacji, w całości i we
fragmentach w celu promocji Konkursu oraz Festiwalu, na następujących polach
eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie i zwielokrotnianie
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także zwielokrotnianie utworów w
sieciach komputerowych;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach
komputerowych.
22. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej zgody na wykorzystanie ich
wizerunku na potrzeby promocji Konkursu oraz Festiwalu, a także utworów oraz
artystycznych wykonanych w trakcie konkursu, w tym na polach eksploatacji określonych
wyżej w pkt. 21.
23. Solista lub zespół, który otrzyma nagrodę w postaci sfinansowania profesjonalnego nagrania
i wydania płyty muzycznej z nagraniami tegoż zespołu bądź solisty, będzie zobowiązany do
umieszczenia na wydanej płycie logo Organizatora o formie i rozmiarze określonym przez
Organizatora.
24. Organizatorzy zapewniają 1 wzmacniacz gitarowy, 1 wzmacniacz basowy, podstawowy
zestaw perkusyjny i fortepian. Perkusiści powinni przyjechać z własnym werblem i
kompletem talerzy.
25. Koszty podróży, wyżywienia noclegu oraz pozostałe koszty pokrywają uczestnicy lub
instytucje delegujące uczestników we własnym zakresie.
26. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
27. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych solistów oraz członków
zespołów:
a. Imię i nazwisko oraz pseudonimy artystyczne
b. Adresy zamieszkania
c. Daty urodzenia
d. Nr PESEL/NIP
e. Adres e-mail
f. Nr telefonu
g. Wizerunek
h. Wykształcenie
Inne dane dotyczące solistów oraz członków zespołów, w szczególności dotyczące ich
dotychczasowej działalności, przedstawione w zgłoszeniu konkursowym
28. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie udzielonej zgody
w celu:
a. zorganizowania oraz przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania oraz rozliczenia
podatkowego nagród konkursowych oraz komunikacji z Uczestnikami;
b. promocji Festiwalu oraz Konkursu;
c. rozpowszechniania i promocji prezentacji muzycznych stworzonych w trakcie trwania
Konkursu.
29. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i samo podanie danych osobowych
jest dobrowolne, jednakże udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych we
wszystkich wyżej wymienionych celach jest niezbędne dla możliwości uczestnictwa w
Konkursie.
30. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie, nie wpłynie to jednak na zasadność dokonanego
przetwarzania danych osobowych przed datą cofnięcia zgody.
31. W przypadku cofnięcia zgody, możliwe jest dalsze przetwarzanie danych osobowych na
podstawie przepisów obowiązującego prawa, w szczególności jeżeli jest to niezbędne do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, w szczególności w celu rozpowszechniania prezentacji muzycznych, do
wygaśnięcia licencji udzielonej przez Uczestników, a także w celu dochodzenia roszczeń
Administratora.
32. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia Konkursu i wydania
wszystkich nagród, ewentualnie do przedawnienia roszczeń stąd wynikających, a w zakresie
wykorzystywanym do promocji Festiwalu oraz Konkursu i rozpowszechniania i promocji
prezentacji muzycznych, w okresie obowiązywania licencji na wyżej wymienione prezentacje
muzyczne.
33. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Uczestnik ma również prawo żądania przeniesienia danych.
34. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych
osobowych przez Administratora.
35. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
36. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie wykorzystuje
również danych osobowych do profilowania osób, których dane dotyczą.
37. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich oraz do Organizacji
Międzynarodowych.
38. Organizator będzie miał prawo powierzyć dane osobowe , podmiotom współpracującym
z Organizatorem przy realizacji Konkursu oraz Festiwalu wyłącznie w celu przetwarzania
danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.
39. W sprawie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można się kontaktować
pisemnie na adres Stowarzyszenie ArtContest – Wilsona 49, 33-100 Tarnów.
40. Administrator nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych.
Załącznik nr 1– Przebieg konkursu
Kategoria zespołowa – Junior
1.Konkurs w kategorii zespołowej w grupie wiekowej Junior składał się będzie z jednego etapu,
2.Każdy z uczestniczących zespołów będzie zobowiązany do wykonania prezentacji muzycznej
składającej się z programu obowiązkowego oraz programu dowolnego.
3.W ramach programu obowiązkowego należy wykonać
a. Utwór z repertuaru zespołów Arta Blakey’a lub Nat King Cole’a.
b. Program dowolny
4.Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 15 minut.
5.Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury po zakończeniu wszystkich prezentacji.
Kategoria solistów – Junior
1.Konkurs w kategorii solistów w grupie wiekowej Junior składał się będzie z dwóch etapów:
półfinału oraz finału.
2.Soliści zakwalifikowani do konkursu, zgodnie z zapisami regulaminu, wykonają w trakcie półfinału
z towarzyszeniem sekcji rytmicznej prezentację muzyczną składającą się z dwóch wybranych
elementów programu obowiązkowego opisanego niżej.
3.Jury na podstawie wykonanej prezentacji muzycznej wybierze finalistów, którzy wykonają w
finale, z możliwym towarzyszeniem członków Jury, prezentację muzyczną składającą się z jednego
wybranego elementu programu obowiązkowego. Ilość finalistów pozostaje do wyłącznej decyzji
Jury.
4.Program obowiązkowy:
a. Półfinał: Utwór z repertuaru zespołów Arta Blakey’a lub Nat King Cole’a oraz utwór
dowolny.
b. Finał: Blues March – Benny Golson
5.Czas trwania programu do 10 min,
6.Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury po zakończeniu prezentacji finałowej.
Kategoria zespołowa – Open
1.Konkurs w kategorii zespołowej w grupie wiekowej open składał się będzie z jednego etapu.
2.Każdy z uczestniczących zespołów będzie zobowiązany do wykonania prezentacji muzycznej
składającej się z programu obowiązkowego oraz programu dowolnego. Cały program należy
wykonać z pamięci.
3. W ramach programu obowiązkowego należy wykonać:
c. Utwór z repertuaru zespołów Arta Blakey’a.
d. Program dowolny.
4.Czas trwania programu do 20 min,
5.Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury po zakończeniu wszystkich prezentacji.
Kategoria solistów – Open
1.Konkurs w kategorii solistów w grupie wiekowej open składał się będzie z dwóch etapów:
półfinału oraz finału.
2.Soliści zakwalifikowani do konkursu, zgodnie z zapisami regulaminu, wykonają w trakcie półfinału
z towarzyszeniem sekcji rytmicznej prezentację muzyczną składającą się z dwóch wybranych
elementów programu obowiązkowego opisanego niżej.
3.Cały program należy wykonać z pamięci.
4.Jury na podstawie wykonanej prezentacji muzycznej wybierze finalistów, którzy wykonają w
finale, z możliwym towarzyszeniem członków jury, prezentację muzyczną składającą się z programu
obowiązkowego. Ilość finalistów pozostaje do wyłącznej decyzji Jury.
5.W ramach programu obowiązkowego należy wykonać:
Półfinał: Utwór z repertuaru zespołów Arta Blakey’a lub Nat King Cole’a. Program dowolny.
Finał: A Night in Tunisia – D. Gillespie
6.Czas trwania programu do 15 min.
7.Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury po zakończeniu prezentacji finałowej